වැඩි අමාරුවක් නැතිව වාහනේට හයි කරගන්න පුලුවන් light එකක්.
වාහනේ යද්දි තනි නිල් හරි, පාට පාට හරි වැටෙනවා.වාහනේ signal දාන පැත්තට light එක දුවනවා.Parking/Neutral තියෙද්දි white colour,Brake කරාම red colour. අලවන්න double tape එකක් light එකේම එනවා.
ඔයාගේ වාහනයටත් ගන්න ඔනි නම් අදම order කරන්න.
ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුලුවන්.