වැඩි වියදමක් නැතුව වාහනේ modify කරගමුද? හයි කරන්න අමාරුත් නෑ. ලොකු ගානක් ගෙවන්න ඕනිත් නෑ.
ඔයාගේ වාහනේටත්, Rs.5,000 ටත් වඩා අඩුවෙන් Bodykit එකක් හයි කරගන්න දැන් පුලුවන්.
Universal Rear Bumper Diffuser (BODYKIT)
For Any Vehicle
Price – Rs.4,950 ONLY
Order කරන්න ඕනි නම් හරි,වැඩි විස්තර දැන ගන්න ඕනි නම් හරි අපිට msg එකක් දාන්න.නැත්තන් අපිට කතා කරන්න.
🙋For Orders
📞 076 30 30 300
📱Whatsapp / Viber / Imo : 076 30 30 300
මේ ඕනිම එකකින් msg කරන්නත් පුලුවන්.
🇱🇰 ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට ගෙන්න ගන්න පුලුවන්.Item එක ආවට පස්සේ සල්ලි ගෙවන්න.
🇱🇰We have an Island wide Delivery Service
📦Cash On Delivery.